PENTRU CEI CARE IUBESC UNIFORMA BLEU-JANDARM

Debutează o nouă sesiune de recrutare pentru tinerii care doresc să devină ofițeri ai Jandarmeriei Române.

 Au demarat înscrierile pentru candidații care își doresc să urmeze cursurile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi, astfel:

-         7 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”, specialitatea „jandarmi”;

 

-         100 de locuri cu taxă alocate personalului Ministerului Afacerilor Interne la Facultatea de Poliție,  pentru învăţământul la distanță (ID) – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializare „Drept”;

 

-         60 de locuri alocate la Facultatea de Poliție pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

  • Ø 52 de locuri alocate Jandarmeriei Române (2 locuri sunt alocate absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială);
  • Ø 2 locuri alocate SIE;
  • Ø 1 loc alocat Comenduirii;
  • Ø 5 locuri alocate SPP;

 

-         6 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea „jandarmi”.

Data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere este 11 iulie 2021, inclusiv, iar data  limită  de  depunere  a  dosarelor este 23 iulie 2021, inclusiv.

Tematica, bibliografia, precum și activitățile specifice înscrierii și a probei de verificare a cunoștințelor sunt stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Evaluarea psihologică se realizează potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare (candidații vor fi anunțați din timp).

Proba eliminatorie de evaluare a performanțelor fizice se  susține  în  perioada 16 – 22.08.2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25 – 26.08.2021 la  Centrul Zonal din cadrul Școlii de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca. Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor amintite mai sus, se realizează de către  Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea pe site-ul instituției  de  învățământ.

Examinarea medicală se realizează în ordine descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 31.08 – 19.09.2021, cu trimitere de la unitatea de recrutare.

Taxa de înscriere se achită în perioada 26 – 29.07.2021 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Date suplimentare, se pot obține la  sediul  Inspectoratului  de  Jandarmi  Județean  Bistrița – Năsăud – Biroul Resurse Umane – tel. 0263239733, int. 24535 sau 24536 sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriabistrita.ro/carieră/admiteri.

                 Cererea  de  înscriere (Anexa nr. 2 – se poate descărca de pe site-ul I.J.J. Bistrița–Năsăud – secțiunea admitere sau se ridică de la Biroul Resurse Umane al I.J.J. Bistrița–Năsăud) – poate fi depusă și electronic  la  adresa:  relatiipublice@jandarmeriabistrita.ro;

 

Informaţii suplimentare

         Condiții generale pentru candidați:

- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris și vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți în cursul anului în care participă la concurs;

- să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

- să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sau să nu fie încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;

- nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs;

- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

- să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

- să nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr–o instituție de învățământ.

Candidații recrutați pentru admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” pentru specializarea ,,Drept” și ,,Ordine și Siguranță Publică”, pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

În conformitate cu prevederile art. 142 alin. (6) – (6³) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi înmatriculați în anul I de studii la instituțiile de învățământ superior, candidații declarați ,,ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care rezultă că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență.

 

Raimond Petruț, editor coordonator AS TV