DIN ARHIVA CENTRULUI CULTURAL MUNICIPAL BISTRIȚA

”Reuniunea de cetire și gimnastică din Bistrița” (3)

          Dacă în partea a doua a prezentării acestei asociații culturale înființate la începutul secolului XIX, am făcut cunoscut statutul acesteia, considerat fiind ca linie directoare în activitate, respectiv despre ”Drepturi și dorințe”, despre ”Adunarea generală”, astăzi vă prezentăm ce se arată în ”Statute” despre ”Comitetul reuniunii”. Menționez că textul este redat în forma originală, păstrând inclusiv ortografia timpului.

                B) Comitetul

17. Comitetul duce la îndeplinire hotărîrile adunării generale, resoalvă trebile ce vin înainte, administrează averea după mijloacele reuniunei.

18. Comitetul se alege dintre membri reuniunei pe 3 ani și stă din următorii membrii: președinte, vicepreședinte, secretar, cassar, bibliotecar majordom și 6 membri în comitet. Toți aceștia pot fi aleși din nou.

19. Președintele conduce trebile reuniunei și o reprezintă, supraveghează administrarea averei reuniunei, activitatea funcționarilor, ținerea statutelor și a regulamentului trebilor din lăuntru.

20 Vicepreședintele înlocuiește întru toate pe președinte, când acela e împedecat.

21. Secretarul poartă procesele verbale în ședințele comitetului și adunării generale, care sunt de a se verifica prin subscrierea președintelui, secretarului și alor 2 membri, face corespondențele și raportul anual și le subscrie împreună cu președintele.

22. Cassarul adună taxele dela membri și ori-ce venite în bani pe seama reuniunei și le administrează, e răspunzător cu averea pentru ori-ce pagubă ar veni din negrija sa, stă sub controla directă a comitetului.

23. Bibliotecarul administrează biblioteca și utensiliile de gimnastică ale reuniunei, veghează asupra foilor și a altor lucruri aflătoare în localul reuniunei, stă la dispoziția membrilor și e răspunzător pentru cărțile reuniunei.

24. Majordomul îngrijește de afacerile economice ale reuniunei și face toate dispozițiile de lipsă pentru susținerea ordinei și disciplinei în localele reuniunei.

25. Comitetul e dator a încredința cu instruarea în gimnastică și în jocurile pentru întărirea corpului pe o persoană potrivită și a se îngriji de lucrarea plină de succese a acesteia.

26. Comitetul ține ședințe de câte ori află de trebuință pentru rezolvarea trebilor ce vin înainte. Hotărește cu maioritate de voturi.

        Comitetul e răspunzător solidar adunării generale. În contra ori-cărei hotărîri a comitetului se poate apela la adunarea generală.

        Iar, pentru că, într-o colectivitate compusă din ființe umane, în decursul timpului se ivesc, din când în când și situații mai puțin dorite, statutul cuprinde și modalități de rezolvare a acestora. Acestea însă în următoarea apariție ...

Vasile Jimboreanu