DIN ARHIVA CENTRULUI CULTURAL MUNICIPAL BISTRIȚA

”Reuniunea de cetire și gimnastică din Bistrița” (2)

Dacă în prima parte am arătat numele, scopul și mijloacele prin care a apărut în societatea bistrițeană această ”Reuniune” încă la începutul sec. XX, mai exact la 2 iunie 1908, toate acestea prevăzute în ”Statutele” organizației, mai adăugând că în următoarea adunare generală din octombrie 1908 s-au mai adus unele modificări și întregiri, acum vom face referire la drepturile și îndatoririle membrilor. Ce arată în acest sens ”Statutele Reuniunei” ?:

”CAP III drepturi și datorințe ( n.n. – se păstrează ortografia vremii).

9. Membrii, cari au plătit taxele de membru, au drept să iee parte la toate foloasele ce le dă reuniunea membrilor săi și la viața socială a reuniunei.

Obligamentul de membru înceată în caz de moarte și dacă membrul s'a mutat în mod statornic din sediul reuniunei.

10. Membrii fondatori și ordinari au asemenea drept de vorbit, de propus și de votat în adunările generale. Sunt alegători și pot fi aleși. Membrii estraordinari au numai vot consultativ.

11. Fiecare membru prin întrarea în sinul reuniunei se supune statutelor, regulamentului trebilor din lăuntru, precum și hotărîrilor comitetului. E dator să iee parte la adunările generale.

CAP IV. Organizarea reuniunei și conducerea.

12. Organele reuniunei sunt: adunarea generală și comitetul

A) Adunarea generală.

13. Adunarea generală e întrunirea membrilor ordinari la conchemarea președintelui. Este adunare generală ordinară și estraordinară.

Adunarea generală ordinară se ține în fiecare an în jumătatea primă a lunei Ianuarie;  estraordinară de câte ori află comitetul de lipsă, sau la cererea motivată a unei treimi din membri.

14. Trebile adunării generale sunt: a) alegerea funcționarilor și a altor 6 membri în comitet;

b) examinarea raportului anual despre lucrările și averea reuniunei, statorirea bugetului, pe care le înaintează comitetul adunării generale; absolvarea comitetului; c) crearea și schimbarea statutelor și a regulamentului trebilor din lăuntru;

d) desfacerea reuniunei; e) rezolvarea apelațiilor date în contra hotărîrilor comitetului.

15. Adunarea generală numai atunci poate aduce hotărîri cu putere, dacă sunt de față jumătate membrii ordinari. Dacă însă membrii nu vin în numărul trebuincios, atunci cel mult peste o săptămână este a se conchema din nou adunarea generală, care poate aduce hotărîri cu putere fără privire la numărul membrilor de față.

16. Adunarea generală hotărește cu majoritate de voturi, afară de punctele c) și d) din 14, în care caz e de lipsă maioritatea de 2 treimi din numărul membrilor ordinari înscriși. Despre comitet și altele, vom reveni.   

Vasile Jimboreanu