Pr. prof. Nicolae Feier: ARHANGHELUL GABRIEL

Îngerul Gabriel a strigat:

 ,,Nu te teme!... Bucură-te cea plină de Har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti între femei şi Binecuvântat este Rodul pântecelui tău!” (Luca 1, 28)

 

Îngerul Bunei Vestiri a Naşterii Domnului din Sfânta Fecioară, precum şi al tuturor bunelor vestiri, este mesagerul divin cu cele mai importante şi protectoare misiuni în istoria umanităţii şi a întregului univers creat. Cea mai importantă dintre ele este acea de a o vesti pe Fecioara Maria că va deveni Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, adică ,,Născătoare de Dumnezeu”, că va deveni ,,Biserică sfinţită şi rai cuvântător”, marea taină a Dreptei Credinţe (Ortodoxia) prin care ,,Dumnezeu S-a arătat în trup”(I Timotei 1, 13) şi ,,am văzut slava lui, Slavă ca Unuia Născut din Tatăl plin de Har şi de Adevăr. (Ioan 1, 14).

Nu insistăm asupra intervenţiei Arhanghelului Gabriel (Gavriil), ea fiind bine cunoscută din rugăciunea ,,Născătoare de Dumnezeu, Fecioară...”(Luca 1. 1u) pe care o rostesc toţi creştinii adevăraţi.

Insistăm, însă, asupra celei mai mari minuni din istoria creaţiei vestită de Arhanghelul Gabriel, Iată ce vesteştei Sfintei Fecioare Maria:

 ,,Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”. (Luca 1, 35). Arhanghelul Gabriel spune fără echivoc că Sfânta Treime pătrunde întreaga ei fiinţă umană, îndumnezeind Umanitatea întreagă prin Pururea Fecioara Maria.

 Zicem că este cea mai mare taină a istoriei Universului creat deoarece în întreaga istorie a umanităţii nu se mai poate dovedi că cineva ar mai fi avut o asemenea stare de demnitate şi de cinstire. Nici oamenii, nici îngerii din cer nu au avut cinstea cuprinderii lor totale întru Slava Sfintei şi de Viaţă Făcătoarei Treimi. Îngerul doar vesteşte minunea şi ,,se închină” celei ce o va primi, căci ,,Fecioara cugeta în sine, zicând: Ce fel de închinăciune este aceasta?” (Luca 1, 29)

Este în Buna Vestire cea mai mare victorie a Maicii Vieţii, Eva cea Nouă, asupra efectelor devastatoare aduse în Universul creat de Eva cea Veche care a agonisit prin neascultare, moartea. Maica Domnului este chipul ascultării, căci zice: ,,Să fie mie după cuvântul tău”. (Luca 1, 36)

 Arhanghelul Gabriel vesteşte ,,Plinătatea harului” prin care vom fi mântuiţi (Efeseni, 2, 8-9), căci zice ,,Bucură-te cea plină de har” (Luca 1, 28), energia divină ce curge din Fiinţa unică a celor Trei Persoane ale Sfintei Treimi, har agonisit prin hrănirea cu hrană îngerească a Pururea Fecioarei Maria în Sfânta Sfintelor, de către Arhanghelul Gabriel, iar noi îl primim exclusiv prin Sfintele Taine.

În Vechiul Testament, Sfântul Arhanghel Gabriel vesteşte lui Daniel Proorocul mântuirea din robia babiloniană a Poporului Ales şi îl scapă din groapa cu lei.

El este cel ce îi arată patriarhului Iacob (Israel) că Maica Domnului este Poarta Cerului prin care Dumnezeu vine în lume.

El ordonă prin poruncă dumnezeiască zidirea din facere a Porţii de Aur a cetăţii Ierusalimului, închisă prin zidire încât nimeni dintre oameni să nu poată trece printr-însa, zicând ,,Aceasta este Poarta Domnului Dumnezeului tău, Israele! Uşa aceasta încuiată va fi şi nu se va deschide şi nimeni nu va trece printr-însa. Că Domnul Dumnezeu va trece printr-însa şi va fi încuiată (Iezechil, XLIV, 1-3).

Şi astăzi Poarta de Aur cu două canaturi (arătând cele două Firi ale Mântuitorului, Omenească şi Dumnezeiască) este închisă. Această poruncă dată ziditorilor Ierusalimului arată ,,PURUREA FECIORIA MAICII DOMNULUI” , conceperea şi naşterea Domnului mai presus de fire şi, implicit, că ea nu a mai avut alţi copii. Logica elementară ne învaţă cum putem răspunde ispititorilor: ,,Câţi fraţi are Dumnezeu?” Cei pe care Sf. Scriptură îi indică a fi  ,,fraţii Domului” sunt fiii ,,celeilalte Marii, soţia lui Cleopa şi mamă a fraţilor Domnului, Iosif şi Iacob, aşa-zişi fraţi ai Domnului. Iată texte din Sf. Scriptură care atestă aceasta: ,,Erau sub Crucea lui Iisus, Mama sa Maria şi sora mamei sale Maria, soţia lui Cleopa şi mama ,,fraţilor Domnului, Iacob şi Iosif” (Matei 27, 55; Marcu 15, 40; 47, Luca 24 , 10, Matei 28, 1, Ioan 29, 25).

Maica Domnului este Poarta cerului şi Scara Raiului. Arhanghelul Gabriel este cel ce conduce îngerii pe această scară pe care a visat-o Iacob (Israel): ,,Şi a visat (Iacob –Israel) că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea”, (Geneză 28, 12) iar în vârful scării iconografii arată o femeie cu Pruncul în braţe ,,înveşmântată cu soarele, luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele”. (Apocalipsa, 12 1-3)

 

Înainte cu şase luni de Buna Vestire Arhanghelul Gabriel vesteşte preotului Zaharia că Elisabeta cea stearpă, soţia sa, va ,,naşte fiu şi vei chema numele lui Ioan, Acesta va merge înaintea Domnului”. (Luca 1)

Dumnezeu este mereu  „însoţit de oştirea îngerilor”. (Matei 25, 31). 

Şi nouă ni se dă la Botez un înger păzitor. Arhanghelul îngerilor călăuzitori şi păzitori se numeşte Rafael.