Pr. prof. Nicloae Feier : ARHANGHELUL MIHAIL A STRĂJUIT POMUL VIEȚII

,,Nu vă temeţi”, el este lucrătorul în lumină pentru a se face voia lui Dumnezeu, cârmuitor al ,,Duhurilor slujitoare” (Evrei 1, 14)  cel ce alungă valurile întunericului. Sub scutul său puternic ne adăpostim de toate relele celui ce fusese odinioară şi el în Lumina cea necreată a lui Dumnezeu şi care a iubit mai mult întunericul. (Numele ,,Lucifer” arată că s-a crezut ,,Făcătorul de lumină”). O imagine plastică îi arată căderea: Era ca un reflector puternic în întuneric. Fluturi şi gâze îl înconjurau zicând că el le dă lumină şi căldură. Deşi ,,nu era el lumina” se minuna de sine şi a început să-şi iubească fiinţa ca Narcis – păgânul. Văzându-i  mândria şi slava deşartă, Dumnezeu a trimis un arhanghel cu porunca să-l deconecteze de la Energia divină (prozaic spus,  să-l scoată din priză). Şi, deşi avea toate atributele din creaţie de a transmite lumină şi căldură a rămas în ,,întunericul cel mai dinafară”, izolându-se prin nesăbuinţă de Sursa luminii –Dumnezeu. Atunci întreaga oştire a îngerilor a strigat: ,,My ka El” - ,,Cine se poate opune lui Dumnezeu”: ,,Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul. Și se războia și balaurul și îngerii lui, dar n-au izbutit, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Și a fost aruncat balaurul cel mare, șarpele cel de demult, care se cheamă Satana, diavolul cel ce înșală pe toată lumea, pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el" (Apocalipsa 12)

 

Sfântul Arhanghel Mihail a străjuit pomul Vieţii ca nu cumva ,,Adam cel înjugat cu moartea” să mănânce şi, astfel, înşelătorul să-şi facă veşnică opera sa morbidă.

Sfânta Scriptură ne spune că ,,se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise” şi că urmaşul lui Moise i s-a închinat: ,,În vremea aceea se sculară Marele voivod, Arhanghelul Mihail  şi i-a cerut lui Iosua să-şi descalţe picioarele înaintea sa”. (Iosua 5,14.15)

 

La plinirea vremii, tot el a răsturnat piatra de la Uşa Mormântului ca să năvălească în grotele morţii ,,Lumina lumii”, căci întunericul tindea să cuprindă ,,Lumina, înţepând-o cu suliţa în coastă”.  Era acolo, atunci când ,,unul dintre ostaşi coasta lui a împuns şi a ţâşnit sânge şi apă” în care se purifică întreaga creaţie, căci Hristos ,,este Lumina lumii” dată acestui Arhanghel  şi nouă spre luminare, iar  ,,Lumina luminează întunericul şi întunericul n-o va putea cuprinde niciodată”

Atunci şi acum năvala întunericului era şi este greu resimţită de întreaga făptură. Ridicaţi mâinile spre ajutorul lui, că doar Arhanghelul Mihail are puterea de a-l birui definitiv pe arhanghelul întunericului, de a-l alunga şi de a aduce peste lume aurora Răsăritului Celui de Sus, Zorii speranţelor neclintite şi Ziua cea neînserată pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim în ea.”

El este forţa lucrătoare în întreaga creaţia a lui Dumnezeu cel Întreit în Ipostasuri şi unic în Fiinţa sa necuprinsă de gând şi de simţire.

Tricolorul românesc este culoarea care se întrepătrunde în vestimentaţia lui: Purpuriul imperial roman al Porfirogeneţilor prinţi se scaldă  în soarele luminii lui Dumnezeu, coborât în albastrul de cobalt al cerurilor revărsat peste oceanele iubirii Lui Dumnezeu. El este simbolul biruinţei românilor în toate luptele lor, protector al Martirului întregii Ortodoxii, Mihai Viteazul.

Prin ungerea cu Sfântul şi Marele Mir simţim puterea Arhanghelului Mihail care ne înalţă la statutul de Prinţi imperiali, Copii ai lui Dumnezeu, căci zice: ,,De acum nu mai eşti rob, ci Fiu, pecetluit cu Pecetea Harului Duhului Sfânt, şi dacă eşti Fiu eşti şi moştenitor al Tatălui tău cel ceresc”.

Numele lui este ,,Cine se poate asemui lui Dumnezeu”. ,,My ka El” - ,,Cine se poate opune lui Dumnezeu”. El este Învingătorul popoarelor de oameni şi de îngeri -,,Niko –laus” ( de aici – Nicolae.)

Forţă, perseverenţă, demnitate, încredere, lumină, stabilitate echilibru, dreptate, biruinţa binelui, forţa păcii cu Dumnezeu, cu tine însuţi şi cu semenii etc, sunt caracteristicile sale.

 El este închipuit ca o cruce de lumină, căci este axialitate, neabătut de la axa Cer –Pământ, iar aripile sale sunt cele care înconjoară într-o lumină diafană orizonturile făpturii întregi, păzind ,,Pomul Vieţii cel din mijlocul Raiului”, sabia lui de lumină fiind o cruce care taie, zdrobeşte şi risipeşte întunecimile lumii, dând hrană îngerească ,,Pomului vieţii”, arborele genealogic al înveşnicirii omului, floarea paradisului, cel care sintetizează lumina hrănindu-ne cu post şi rugăciune neîncetată de slăvire: ,,Sfânt, Sfânt. Sfânt e Domnul oştirilor îngereşti!”  (Savaot).

 Urmaţi-l în diafanul protector al forţelor pământului şi ale cerului. Casa lui e în soare, iar cine posteşte se hrăneşte cu lumina lui, căci plantele sintetizează ca hrană specifică lor, lumina. Când posteşti, te hrăneşti cu lumină!

El este îngerul învierii morţilor şi a chemării la Judecata din urmă:Însuși Domnul cu un strigăt cu glasul de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer; și întâi vor învia cei morți în Hristos.” (1 Tesaloniceni 4,16)

Numele lui este venerat de toate cele trei religii monoteiste: Creştinism, Iudaism şi Islam.

Creştinii poartă cu mândrie numele lui şi la feminin şi la masculin.

În familia noastră a fost cinstit în mod aparte. Întâii născuţi s-au numit din veac, Mihai a lui Nicolae şi Nicolae lui Mihai. Nepoţelul meu e Nicolae a lui Mihai, a lui Nicolae a lui Mihai, a lui Nicolae a lui Mihai şi ... tot aşa va fi fost. Fratele e Mihai, fiica sa, Mihaela ...!

Eu însumi sunt smerit slujitor de aproape treizeci de ani, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la Parohia Ortodoxă a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil din Bistriţa.

Vom reveni asupra Arhanghelului Gavriil şi a celorlalţi arhangheli şi îngeri.

Mulţi ani tuturor creştinilor, sub protecţia îngerilor!  

Preot profesor Nicolae Feier